Spracovanie osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ako prevádzkovateľa Vám ako dotknutej osobe,ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie v zmysle  čl. 13, ods. 1, ods. 2, čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie EP“) a § 19, ods. 1 , ods. 2 a § 20 Z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,, zákon o ochrane osobných údajov“).

PREVÁDZKOVATEĽ

 • COMEX – S.N.C. s.r.o., Škultétyho námestie č.2, 990 01 Veľký Krtíš, zapísaná v OR OS V Banskej
 • Bystrici oddiel: Sro, vložka č. 30892/S.
 • Kontakt:  Ing. Denisa Šuhajová mobil : 0903 530 843, mail: hoteldolinavk@gmail.com
 • Zodpovedná osoba : Ing. Denisa Šuhajová

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

 • meno a priezvisko prípadne názov spoločnosti
 • adresu trvalého pobytu v domovskej krajine prípadne sídlo spoločnosti
 • národnosť
 • číslo OP prípadne pasu
 • druh, číslo a platnosť víza
 • mená a priezviská spolucestujúcich detí
 • IČO, DIČ prípadne IČ DPH
 • telefónne číslo a mail pokiaľ nám ho zadáte

POUŽITIE / ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • uzatváranie zmlúv
 • zákonná povinnosť – vedenie hlásení pobytu
 • účtovné a daňové účely
 • archivácia a skartácia

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom je najmä čl. 6, ods. 1, písm. b) a c) GDPR, Občiansky zákonník, Obchodnýzákonník, účtovné, daňové zákony, zákon o pobyte cudzincov, zákon o archívoch a registratúrach. V niektorých prípadoch môže byť na spracúvanie Vašich osobných údajov podmienené Vašim súhlasom. K súhlasu Vás však nikto nebude nútiť a v prípade ak tento  súhlas poskytnete máte právo ho kedykoľvek odvolať  bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť  spracúvania založeného na súhlaseudelenom pred jeho odvolaním. 

PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATELIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Orgány verejnej správy, cudzinecká a finančná polícia, orgán činný v trestnom konaní , COMEX – S.N.C. s.r.o., Škultétyho námestie č.2, PSČ : 990 01, IČO: 36 023 116. Vyššie uvedeným sprostredkovateľom sú vaše osobné údaje poskytované vždy na základe sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s minimálnym požadovaným štandardom ochrany osobných údajov v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny ani do žiadnej medzinárodnej organizácii.

DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať  po dobu určenú platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa na vedenie a archiváciu knihy ubytovaných hostí, účtovné doklady 10 rokov. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nevykonávame.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu Vašich osobných údajov ,právo na vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, právo namietať  proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vrátane profilovania, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je právnym základom spracúvania), Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, právo na informáciu o zdroji osobných údajov, ak sa nezískali od Vás právo o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe ako aj o význame predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov.

OPATRENIA A POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

Zároveň Vás informujeme, že sme prijali primerané technické a organizačné ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany vašich osobných údajov sa zaväzujeme oznámiť vám, že k takémuto porušeniu ochrany vašich osobných údajov došlo a to bez zbytočného odkladu. Naša spoločnosť dodržiava mlčanlivosť o vašich osobných údajoch. Poskytovanie našich služieb nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. Pre uplatnení Vašich práv nás prosím kontaktujte na e‐mailové adrese: hoteldolinavk@gmail.com.